TASUTA tarne pakiautomaati alates 59€.

OSTUPESA OÜ ÜLDTINGIMUSED

Kehtivad alates 01.11.2022

Üldsätted

  1. Käesolevad Ostupesa OÜ (edaspidi „Ostupesa“) üldtingimused (edaspidi „Tingimused“) kohalduvad Ostupesa veebipoe (edaspidi „Veebipoe“) kasutamisele ning Veebipoe vahendusel Ostupesa ja kliendi (edaspidi „Klient“) vahel sõlmitud ostu-müügilepingutele (edaspidi „Müügileping“) (sh tellimuste esitamisele, tellimuste eest tasumisele, tellimuste kättetoimetamisele ja tellimuste tagastamisele).

2. Ostupesa andmed:

  2.1.  Juriidiline nimi: Ostupesa OÜ

  2.2.  Juriidiline aadress: Sepise 1, 11415, Tallinn;

  2.3. Registrikood: 12477249;

  2.4. KMKR: EE101800222;

  2.5. Telefon: +372 5645 0118;

  2.6. E-post: klienditugi@ostupesa.ee

3. Klient kinnitab Veebipoes konto loomisel (ühekordselt) või ostu teostamisel külalisena (igakordselt), et on:

  3.1. käesolevad Tingimused läbi lugenud, märkides linnukese „nõustun müügitingimustega“ ette;

 3.2. lugenud läbi Ostupesa kliendiandmete töötlemise põhimõtted, märkides linnukese „nõustun Ostupesa OÜ kliendiandmete töötlemise põhimõtetega“ ette.

4. Klient kinnitab punktis 3. viidatud kinnituste andmisega muuhulgas, et:

  4.1. eraisikust Kliendi puhul on tegu teovõimelise füüsilise isikuga;

  4.2. eraisikust piiratud teovõimega Kliendil on seadusliku esindaja eelnev nõusolek Veebipoes tehingu(te) tegemiseks;

  4.3. juriidilisest isikust Kliendi puhul on tegu juriidilise isiku seadusliku või volitatud esindajaga.

5. Ostupesal on õigus käesolevaid Tingimusi ühepoolselt muuta juhul, kui see on vajalik tulenevalt muutustest õigusaktides ja tavades, muutustest Ostupesa protsessides, valdkonna arengust, Kliendile täiendavate/paremate võimaluste loomiseks või kauba müügiga seotud asjaolude täpsustamiseks.

  1. Tellimuse esitamine, müügilepingu sõlmimine ja transport

1.1. Klient kohustub Veebipoes tellimuse vormistamiseks ja Müügilepingu sõlmimiseks lisama soovitud kaubad ja kaupade koguse Veebipoe ostukorvi, täitma ära kohustuslikuna märgitud väljad, andma punktis 3. nimetatud kinnitused ning tasuma kauba eest.

1.2. Kauba hind on märgitud eurodes Veebipoes kauba juures. Kauba hind sisaldab käibemaksu.

1.3. Kauba transpordi hind kujuneb vastavalt Kliendi poolt valitud sihtkohale ja kauba kättetoimetamise viisile. Kauba transpordi hind kuvatakse eurodes tellimuse vormistamisel. Kauba transpordi hind sisaldab käibemaksu.

1.4. Kliendil on võimalik tasuda kauba ja transpordi eest ühel alljärgneval moel:

  1.4.1. Makselingi vahendusel (Klient suunatakse internetipanka);

  1.4.2. Tarbijakrediiti pakkuvate ettevõtjate vahendusel.

1.5. Kaupasid transporditakse Eestisse, Soome, Lätti ja Leetu. Kliendil on võimalik valida kauba transpordi viis ja teenusepakkuja vastavalt Veebipoes kuvatud võimalustele.

1.6. Kauba transpordi, sh tellimuse valmimise aeg/ajavahemik on märgitud transpordiviisi juurde.

1.7. Ostupesa ei vastuta:

  1.7.1 kauba transpordi hilinemise eest;

  1.7.2. kauba transpordi eest valesse sihtkohta;

  1.7.3. kauba üleandmise eest valele isikule;

  mis on põhjustatud Ostupesast sõltumatute asjaolude tõttu (nt tulenevalt teenusepakkujast ja/või Kliendi poolt valede andmete sisestamisest).

1.8. Müügileping Kliendi ja Ostupesa vahel loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse hetkel, mil kauba ja postikulu eest tasumisele kuuluv summa on laekunud Ostupesa arvelduskontole.

1.9. Ostupesa edastab tellimuse kinnituse Kliendi poolt Veebipoe ankeeti sisestatud e-posti aadressile

1.10. Kauba juhusliku hävimise või kahjustumise vastutus läheb Kliendile üle hetkel, mil Klient on kauba kätte saanud.

1.11. Ostupesal on õigus tellimus ühepoolselt tühistada ja/või sõlmitud Müügilepingust ühepoolselt taganeda erandkorras ühel või mitmel alljärgneval juhul:

  1.11.1. Klient ei ole kauba eest 3 tööpäeva jooksul peale tellimuse tegemist tasunud;

  1.11.2. Kauba hind või kogus (sh laojääk) on vale tulenevalt süsteemis esinenud vea või muude Ostupesast sõltumatute asjaolude tõttu.

  1.11.3. Ettetellimisega kaupa ei tarnita (sh ei tarnita piisavas koguses) või tarnetähtaeg osutub ebamõistlikult pikaks (hilinedes lubatud tarneajast rohkem kui üks kalendrikuu) Ostupesast sõltumatute asjaolude tõttu.

Punktis 1.11 nimetatud olukorras teavitab Ostupesa klienti esimesel võimalusel Müügilepingust taganemise alusest ning tagastab Ostupesale Müügilepingu alusel tasutud summad (sh kauba transpordi hinna) esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kahe nädala jooksul.

2. Kauba kvaliteet ja teabe esitamine

2.1. Kauba kirjeldus ja oluline teave kauba kohta on märgitud Veebipoes kauba juures. Juhul kui kaubal on olemas täiendav kasutusjuhend ja/või kasutusjuhendi olemasolu on seadusest tulenevalt nõutud, esitab Ostupesa Kliendile kasutusjuhendi hiljemalt kauba üleandmisel elektrooniliselt Kliendi poolt Veebipoe ankeeti sisestatud e-posti aadressile.

2.2. Kaup vastab Müügilepingu tingimustele ühel või mitmel alljärgneval juhul: 

  2.2.1. Kaup vastab Veebipoes kuvatud kauba kirjeldusele ja teabele;

  2.2.2. Kaup sobib kasutamiseks eesmärgil, milleks tavapäraselt vastavat liiki kaupasid kasutatakse;

  2.2.3. Kauba omadused vastavad omadustele, mis on tavapärased vastavat liiki kaubale.

2.3. Kauba mittesobiv suurus ei ole käsitletav Müügilepingu tingimustele mittevastavusena olukorras, kus Kauba detailseid mõõtmeid ei ole Veebipoes kuvatud, kuid Klient on eeltoodust hoolimata tellimuse teostanud.

Näide: Klient ostab Veebipoest T-särgi, millel puudub detailne mõõdutabel konkreetse toote kohta. Nimetatud olukorras teeb Klient teadliku valiku tellida kaup, millel puuduvad detailsed mõõdud. Juhul kui T-särk ei ole Kliendi jaoks sobivas suuruses, ei saa Klient tugineda väitele, et T-särk ei vasta Müügilepingu tingimustele.

2.4. Ostupesa ei vastuta Kliendist tulenevate eksimuste eest (mh olukord, kus Klient tellib kauba ilma kauba kirjeldust lugemata, suurust või värvi valimata jms).

3. Kliendi õigused ja kohustused

3.1. Kliendil on õigus kasutada Veebipoodi, esitada tellimusi ja sõlmida Müügilepinguid Tingimustes sätestatud korras.

3.2. Kliendil on õigus Müügilepingust taganeda käesolevates Tingimustes sätestatud korras.

3.3. Klient kohustub järgima Veebipoe kasutamisel, tellimuste esitamisel ja Müügilepingute sõlmimisel käesolevaid Tingimusi, Ostupesa kliendiandmete töötlemise põhimõtteid ja õigusakte.

3.4. Klient kohustub Müügilepingu sõlmimiseks täitma Veebipoes märgitud kohustuslikud andmeväljad. Klient kohustub tagama, et Veebipoes sisestatud andmed on õiged.

3.5. Klient kohustub tasuma tellitud kaupade, sh kaupade transpordi eest tellimuse teostamisel või hiljemalt 3 päeva jooksul peale tellimuse teostamist.

3.6. Klient kohustub Müügilepingu esemeks olevad kaubad vastu võtma.

3.7. Klient kohustub tagastatavat kaupa kasutama üksnes viisil, mis on vältimatult vajalik kauba olemuse, omaduste ja toimimisega tutvumiseks. Klient kohustub muuhulgas mitte eemaldama tagastatava kauba seisukorra kaitsmiseks paigaldatud esemed (sh kaitsekilesid), v.a. juhul, kui selliste esemete eemaldamine on vältimatult vajalik kauba olemuse, omaduste ja toimimisega tutvumiseks.

4. Ostupesa õigused ja kohustused

4.1. Ostupesal on õigus korraldada Veebipoes kampaaniaid ja rakendada kaupadele soodustusi, mille tingimused kuvatakse igakordselt Veebipoes.

4.2. Ostupesal on õigus saata ühe Müügilepingu esemeks olevaid kaupu Kliendile mitme eraldiseisva saadetisena.

4.3. Ostupesa kohustub täitma Kliendi tellimused ja andma Kliendile viimase nõudmisel teavet tellimuse staatuse kohta.

4.4. Ostupesa kohustub töötlema Kliendi andmeid kooskõlas õigusaktide ja Ostupesa kliendiandmete töötlemise põhimõtetega.

4.5. Ostupesa kohustub täitma teisi Tingimustest, Ostupesa kliendiandmete töötlemise põhimõtetest ja õigusaktidest tulenevaid Ostupesa kohustusi.

4.6. Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

5. Õigus lepingust taganeda

5.1. Taganemisõigus on toodud Ostupesa taganemistingimustes, mis moodustavad Tingimuste lahutamatu osa.

  1. Vastutus

6.1. Ostupesa ja Klient vastutavad teisele Müügilepingu osapoolele Müügilepingust tulenevate kohustuste rikkumisega tekitatud kahju eest.

6.2. Müügilepingu rikkumisel on Müügilepingu osapooltel õigus kasutada kõiki seadusest ja Müügilepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid koos, v.a. juhul, kui õiguskaitsevahendite üheaegne rakendamine on vastuolus seadusega.

6.3. Ostupesa vastutab kauba Müügilepingu tingimustele mittevastavuse eest, kui mittevastavus oli olemas kauba juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko ülemineku ajal Kliendile, isegi kui mittevastavus ilmneb hiljem.

6.4. Ostupesa vastutab Füüsilise isikuga sõlmitud Müügilepingu esemeks oleva kauba  Tingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul alates kauba üleandmisest Kliendile.

6.5. Füüsilisest isikust Kliendi puhul eeldatakse, et ühe aasta jooksul alates Müügilepingu esemeks oleva kauba Kliendile üleandmisest ilmnenud Müügilepingu tingimustele mittevastavus oli olemas kauba üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus kauba või puuduse olemusega.

6.6. Füüsilisest isikust Klient peab Ostupesa teavitama kauba Müügilepingu tingimustele mittevastavusest kahe kuu jooksul pärast seda, kui Klient sai mittevastavusest teada.

6.7. Müügilepingu osapool hüvitab teisele osapoolele Müügilepingu rikkumisega põhjustatud otsese varalise kahju. Saamata jäänud tulu ja mittevaralist kahju ei hüvitata, v.a juhul, kui saamata jäänud tulu on põhjustatud Ostupesa raskest hooletusest või tahtlusest.

6.8. Müügilepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta Müügilepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mille saabumist Ostupesa ja Klient Müügilepingu sõlmimisel ette ei näinud ega saanud ette näha ning mida Ostupesa või Klient ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks (vääramatu jõud).

6.9. Ostupesa ei vastuta Veebipoes viidatud kolmandate isikute veebilehtedel sisalduva teabe sisu eest. Ostupesa ei vastuta muuhulgas viidatud teabe õigsuse eest.

  1. Teadete edastamine

7.1. Müügilepinguga seotud suhtlus ja teadete edastamine toimub e-posti ja telefoni teel Veebipoes kuvatud ja (Kliendi poolt) sisestatud kontaktandmetel.

7.2. Õiguslike tagajärgi omavad teated vormistatakse kirjalikult.

7.3. E-posti teel saadetavad teated vormistatakse eesti keeles.

7.4. E-posti teel esitatud teade loetakse Kliendi poolt kätte saaduks e-posti ärasaatmisel, kui see toimub tööpäeval vahemikus 9.00-17.00 ja väljaspool eelnimetatud ajavahemikku saadetud esimesena algaval tööpäeval kell 9.00, kui serverilt ei ole saabunud teadet e-kirja mittekohaletoimetamise kohta ning teade on saadetud Kliendi või Kliendi poolt volitatud isiku e-posti aadressile.

  1. Lõppsätted

8.1. Müügilepingu osapooled lahendavad Müügilepingust tulenevad vaidlused läbirääkimiste teel.

8.2. Füüsilisest isikust Kliendil on õigus pöörduda Müügilepingust tulenevate vaidluste (mida Müügilepingu osapooled ei suuda lahendada läbirääkimiste teel) kohtuväliseks lahendamiseks tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Kliendi kaebuse läbivaatamine Tarbijavaidluste komisjonis on tasuta. Klient võib pöörduda muuhulgas ka Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

8.3. Müügilepingust tulenevad vaidlused, mida Müügilepingu osapooled ei suuda lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse Eesti Vabariigi kohtus.

8.4. Müügilepingule kohaldub Eesti Vabariigi õigus.

Liitu Ostupesa uudiskirjaga ja ole alati esimene, kes meie põnevaimatest pakkumistest osa saab. Lisaks kingime Sulle 5€ ostukrediiti koheseks kasutamiseks!