TASUTA tarne pakiautomaati alates 59€.

OSTUPESA OÜ KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

Kehtivad alates 01.11.2022

Üldsätted

    1. Isikuandmete vastutav töötleja on Ostupsa OÜ (registrikood 12477249), aadress Sepise 1, 11415, Tallinn.
    2. Ostupesa töötleb Ostjate isikuandmeid kooskõlas GDPR-i ning teiste asjakohaste õigusaktide (sh isikuandmete kaitse seadusega), Põhimõtete ning heade äritavadega.
    3. Käesolevad Põhimõtted kehtivad Ostupesa ja tema klientide (Ostjate) suhtes ning reguleerivad/täpsustavad, kuidas Ostupesa Isikuandmeid töötleb.
    4. Ostupesal on õigus käesolevaid Põhimõtteid igal ajal muuta.

1. Mõisted

1.1 Ostja on iga füüsiline isik, kes on andnud Ostupesale oma isikuandmed, olenemata sellest, kas Ostja on sõlminud Ostupesaga ostu-müügilepingu või mitte;

1.2. Isikuandmed on kõik Ostja andmed, mis võimaldavad teda otseselt või kaudselt tuvastada, eristada, seostada või tuletada;

1.3. Isikuandmete töötlemine on mistahes Ostja isikuandmetega tehtav toiming;

1.4. Ostupesa on Ostupesa OÜ, (registrikood 12477249), aadress Sepise 1, 11415, Tallinn;

1.5. GDPR on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli määruse (EL) 2016/679;

1.6. Põhimõtted on käesolevad kliendiandmete töötlemise põhimõtted.

1.7. Suure algustähega mõistetel, mida käesolevates Põhimõtetes ei ole defineeritud, on Ostupesa OÜ üldtingimustes defineeritud tähendus.

2. Isikuandmete kogumine

2.1. Ostupesa kogub Ostja Isikuandmeid alljärgnevatel viisidel/kanalitest:

  2.1.1 Ostja poolt Isikuandmete sisestamisel Veebipoes tellimust tehes ja/või kasutajakonto loomisel;

  2.1.2. Ostja isikuandmed tekivad Veebipoe kasutamisel/tellimuste teostamisel (nt Ostja tellimuste ajalugu, klienditoe osutamine);

  2.1.3. tehes päringuid avalikest andmebaasidest ja registritest (juhul kui see on vajalik lepingu täitmiseks, lepingu täitmise tagamiseks või Ostupesal on Ostja nõusolek).

2.2. Teadke, et kui olete meie kontaktibaasis, siis võime töödelda teie nime ja e-posti aadressi või mobiiltelefoninumbrit eesmärgiga näidata teile või teiega sarnastele inimestele (n-ö Lookalike Audience) Facebookis, Google’is, YouTubes ja/või Instagramis reklaame.

3. Isikuandmete töötlemine ja töötlemise eesmärk ning ulatus

3.1. Ostupesa töötleb Isikuandmeid üksnes alljärgnevatel eesmärkidel ja ulatuses:

  3.1.1. lepingu täitmine;

  3.1.2.õigustatud huvi;

  3.1.3. õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks;

  3.1.4. Ostupesa poolt küsitud ja Ostja poolt antud nõusolekus toodud eesmärgil/eesmärkidel.

3.2. Segaduse vältimiseks – punktides 3.1.1- 3.1.3 nimetatud eesmärkidel ja ulatuses Isikuandmete töötlemine ei eelda ega vaja Ostja nõusolekut.

3.3. Ostupesa töötleb Isikuandmeid eesmärgil ja ulatuses, mis on vajalik Ostjaga sõlmitud lepingute täitmiseks või täitmise tagamiseks. Nimetatud eesmärk sisaldab muuhulgas (kuid mitte ainult) järgnevaid alam-eesmärke:

  3.3.1. Ostja ja tema volitatud esindaja isiku tuvastamine;

  3.3.2.Veebipoe teenuse kasutamise võimaldamine;

  3.3.3.kauba müümiseks ja transpordiks vajalike tegevuste tegemine, sh kauba info/dokumentide edastamine ja tagastatud kauba vastu võtmine;

  3.3.4. Ostjale klienditoe osutamine, sh kõnede salvestamine;

  3.3.5. Ostjale posti teel ostu-müügilepingu või kaubaga seotud teadete saatmine;

  3.3.6. Teenuse osutamise parendamine, sh Veebipoe ja kaupade kvaliteedi arendamine;

   3.3.7. Ostja krediidivõimelisuse hindamine;

   3.3.8.Ostupesa rikutud või vaidlustatud õiguste kaitsmine ja võla nõudmine, sh Isikuandmete edastamine inkassoteenust osutavatele ettevõtjatele, Ostupesa õigusnõustajatele jne);

   3.3.9. Ostu-müügilepingu rikkumise korral Ostja maksehäire andmete edastamine krediidiinfo ettevõtetele.

3.4. Segaduse vältimiseks – Veebipoes kasutajakonto loomist Ostja poolt käsitletakse Ostupesaga lepingu sõlmimisena. Nimetatud lepingu esemeks on Veebipoe kasutamise võimaldamine.

3.5. Ostupesa töötleb teatud juhtudel Isikuandmeid Ostupesa õigustatud huvides (ja ulatuses, milleks see on vajalik). Ostupesa õigustatud huviks on mh äriline huvi, mille raames Isikuandmete töötlemine on põhjendatud ja vajalik ning kaalub üles töötlemisega kaasneva võimaliku riive Ostjale. Ostupesa töötleb õigustatud huvi alusel Ostja isikuandmeid muuhulgas (kuid mitte ainult) alljärgnevatel eesmärkidel:

  3.5.1. Ostjale uudis-, info- ja  tervituskirjade edastamine. Ostjal on võimalik viidatud kirjete saamisest igal ajahetkel loobuda, teavitades sellest Ostupesa;

  3.5.2. Veebipoe parendamine, sh võimalike rikete ennetamine;

  3.5.3.Ostjatelt tagasiside küsimine ja töötlemine, eesmärgiga parendada klienditeeninduse kvaliteeti ja/või kasutajakogemust (sh Veebipood). Tagasiside andmine on vabatahtlik;

  3.5.4.Veebipoe rikete, müügi, tarbimise jm statistika analüüs;

  3.5.5. Kliendigruppide profileerimine;

3.6. Ostupesal on õigus töödelda Ostja Isikuandmeid juhul (ja ulatuses, milleks see on vajalik), kui Isikuandmete töötlemise kohustus tuleb õigusaktidest. Ostupesa töötleb Ostja isikuandmeid õigusaktidest tulenevalt muuhulgas (kuid mitte ainult) alljärgnevatel eesmärkidel:

  3.6.1. Ostupesale raamatupidamis- või maksuseadusest tulenevate kohustuste täitmine.

3.7. Juhul kui Ostupesa on küsinud ja Ostja on andnud Isikuandmete töötlemiseks nõusoleku, töötleb Ostupesa Ostja isikuandmeid üksnes nõusolekus täpsustatud eesmärgil ja ulatuses. Ostupesa töötleb isikuandmeid nõusoleku alusel (lähtudes igal konkreetsel juhul nõusolekus täpsustatud eesmärgist) muuhulgas (kuid mitte ainult) alljärgnevatel eesmärkidel:

  3.7.1. Ostjale personaalsete pakkumuste koostamine ja edastamine;

  3.7.2. Ostjale Veebipoes personaalsete reklaamide jms sisu kuvamiseks;

  3.7.3. Isikuandmete edastamine Ostupesa koostööpartneritele eesmärgiga pakkuda Ostjale koostööpartnerite tooteid/teenuseid/soodustusi;

3.8. Juhul kui Ostjalt küsitav nõusolek ei täpsusta, mis Isikuandmeid Ostupesa töötleb, kohustub Ostupesa töötlema üksnes selliseid Ostja Isikuandmeid, mis on nõusolekus toodud eesmärgi saavutamiseks vajalikud.

3.9. Ostjal on õigus Ostupesale punktis 4.7 nõusolekut mitte anda või võtta nõusolek hiljem tagasi, teavitades sellest Ostupesa. Nõusoleku tagasivõtmise teavitus tuleb vormistada vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

4. Isikuandmete turvalisus ja volitatud töötlejad

4.1. Ostupesa on võtnud kasutusele vajalikud tehnilised ja organisatsioonilised meetmed, tagamaks, et Ostjate isikuandmed ja privaatsus oleksid kaitstud.

4.2. Ostupesa anonümiseerib töödeldavaid Ostjate Isikuandmeid võimalikult suures ulatuses (mh Isikuandmete töötlemiseks Ostupesa õigustatud huvide tarbeks ja küpsistes).

4.3. Ostupesal on õigus kasutada Isikuandmete töötlemiseks volitatud töötlejad, kelleks võivad muuhulgas (kuid mitte ainult) olla ettevõtjad, kes osutavad Ostupesale klienditeenust, turundusteenust ja/või raamatupidamisteenust. Ostupesa sõlmib volitatud töötlejatega igakordselt isikuandmete töötlemise kokkuleppe.

4.4. Veebipood võib sisaldada viiteid ja linke kolmandatele osapoolte veebilehtedele, mille sisu ja andmetöötluse eest Ostupesa ei vastuta.

4.5. Ostja kohustub kasutama Veebipoodi hoolsalt, tagades muuhulgas, et Veebipoe külastamiseks kasutatavad seadmed on turvatud. Ostja kohustub mitte avaldama kolmandatele isikutele Veebipoe ja Veebipoe külastamiseks kasutatavate seadmete kasutajatunnuseid ja salasõnu.

4.6. Juhul kui Ostja võimaldab Veebipoodi kasutada kolmandal isikul läbi Ostja konto, kohustub Ostja tagama, et nimetatud kolmas isik on Põhimõtetega tutvunud, nendega nõustunud ja järgib neid.

5. Isikuandmete säilitamise aeg

5.1. Ostupesa lähtub Isikuandmete säilitamisel minimaalsuse põhimõttest, säilitades Isikuandmeid üksnes nii kaua, kui on vajalik Isikuandmete töötlemise eesmärgi saavutamiseks vajalik, võttes arvesse õigusaktidest tulenevaid tähtaegu Isikuandmete säilitamiseks.

5.2. Ostupesa kustutab hiljemalt 7 aastat peale Ostupesaga sõlmitud lepingu lõppemist lepinguga seotud Isikuandmed. Juhul kui peale lepingu lõppemist on käimas lepingu täitmisega seotud menetlus (mh kohtu-, pankroti, täitemenetlus), kustutab Ostupesa vastavad Isikuandmed peale lepinguga seotud menetluste lõppemist.

5.3. Juhul kui Ostja on küsinud Ostupesalt pakkumusi e-posti teel ent ei ole Ostupesaga lepingut sõlminud, kustutab Ostupesa viidatud Ostja isikuandmed hiljemalt 3 aastat peale hetke, mil toimus viimane suhtlus Ostjaga.

6. Ostja õigused

6.1. Ostjal on õigus:

  6.1.1. saada teavet tema Isikuandmete töötlemise kohta, esitades kirjaliku taotluse punktis 9.1 sätestatud aadressile;

  6.1.2. Isikuandmeid parandada, kui Ostja isikuandmed on valed või ebatäpsed;

  6.1.3. nõuda Isikuandmete kustutamist ulatuses, milles Ostupesa töötleb isikuandmeid Ostja nõusoleku alusel;

  6.1.4. esitada vastuväiteid Ostja Isikuandmete töötlemisele, mis toimub Ostupesa õigustatud huvi alusel;

  6.1.5. nõuda Isikuandmete töötlemise piiramist, ajaks, mil a) Isikuandmete õigsus on Ostja poolt vaidlustatud, b) Ostja Isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, c) Ostupesa ei vaja Ostja Isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel ja/või d) Ostja on esitanud Isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite ja kontrollitakse, kas vastuväide on põhjendatud.

  6.1.6. nõuda Ostja Isikuandmete ülekandmist;

  6.1.7. esitada kaebus Isikuandmete töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile;

  6.1.8. esitada Ostupesa vastu hagi Eesti Vabariigi kohtule.

6.2. Ostjal on õigus kasutada punktides 6.1.1- 6.1.6, esitades kirjaliku taotluse punktis 9.1 sätestatud aadressile. Ostupesal on õigus enne Ostja taotluse rahuldamist nõuda täiendavaid andmeid/dokumente, tuvastamaks Ostja isikusamasus.

7. Küpsised

7.1. Ostupesa kasutab Veebipoes küpsiseid eesmärgiga jälgida Veebipoe toimimist ja parendamaks Veebipoodi ning Ostjate ja Veebipoe külastajate kasutajakogemust;

7.2. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis Veebipoe serveri kaudu laetakse Veebipoe kasutaja seadmesse/veebilehitsejasse;

7.3. Veebipoes kasutatavad küpsised koguvaid Ostja ja Veebipoe külastajate andmeid anonümiseeritult.

7.4. Ostjatel ja Veebipoe külastajatel on võimalik Veebipoe küpsised blokeerida, muutes seadmes/veebilehitsejas seadeid. Lisaks eeltoodule on Ostjatel ja Veebipoe külastajatel võimalik seadmes ja/või veebilehitseja seadetes Veebipoe küpsised kustutada

8. Pretensioonid ja vaidluste lahendamine

8.1. Juhul kui Ostja leiab, et tema Isikuandmeid ei töödelda kooskõlas kehtivate õigusaktidega ja/või kui Ostjal on küsimus Isikuandmete töötlemise kohta, on Ostjal õigus pöörduda Ostupesa poole, kirjutades aadressile info@ostupesa.ee

8.2. Lisaks punktis 8.1 toodule on Ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni ja/või kohtu poole.

Liitu Ostupesa uudiskirjaga ja ole alati esimene, kes meie põnevaimatest pakkumistest osa saab. Lisaks kingime Sulle 5€ ostukrediiti koheseks kasutamiseks!